Sisu Masters 2016

by Leo Zhukov

Helsinki, Finland